FANDOM


לאנשי הזאב יש מגוון שפות לתקשורת.

שפת הסימנים גדלה מהשפה הטיבעית של הזאבים ונוספו לה השפעות רבות מסימני האדם. ברמה בסיסית אפשר לתקשר דרכה כמעט עם כל איש זאב, אולם בכל אזור השפה התחפתחה להתאים לאנשי הזאב שם.

השפה מכילה סמנים רבים בכל הקשור לחיי להקות הזאבים ולמלחמות.